DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gniezno.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Gadzińśki
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 61 426 04 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno:

Dostosowanie wejść do budynków

BUDYNEK GŁÓWNY - do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Lecha. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia B znajduje się winda dla wózków. Trzecie wejście znajduje się od ul. Kościuszki, również ze schodami. Recepcja znajduje się na wprost od wejścia A.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

Dostosowanie schodów

Nie.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

Nie.

Dostępność platform

Nie.

Dostępność informacji

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących.

BUDYNEK WYDZIAŁU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I UŻYTKOWYCH:

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście od strony ulicy Kościuszki przez dziedziniec, wejście po schodach.

Dostosowanie korytarzy

Nie.

Dostosowanie schodów

Nie.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

Nie.

Dostępność platform

Nie.

Dostępność informacji

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

STARY RATUSZ, ul. Chrobrego 40 - 41 (wejście od strony ul. Rzeźnickiej):

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku A,B,D prowadzi 5 wejść. Od ulicy Chrobrego jest jedno wejście. Budynek A posiada schody. Od ulicy Rzeźnickiej są dwa wejścia. Informacja Turystyczna ma schody. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest od strony wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie znajduje się platforma/podjazd – winda. USC i Wydział Biura Rady Miasta znajdują się w budynku D. Windą można poruszać się po całym budynku A i D. Od ul. Rzeźnickiej są dwa wejścia przez Dziedziniec. Wejście do budynku A posiada schody – wejście dla pracowników. Wejście do budynku B – Dom Powstańca Wielkopolskiego posiada schody, ale w tym budynku znajduje się schodołaz. Recepcja MOK znajduje się na poziomie 1, w budynku A. Można do niej dotrzeć zarówno od ul. Rzeźnickiej jak i od ul. Chrobrego.

Toaleta

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie 1 – obok recepcji, na poziomie 2 – obok Historycznego Gabinetu Prezydenta, na poziomie 5 – vis a vis sali koncertowej.

Dostosowanie schodów

Nie.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

Nie.

Dostępność platform

Nie.

Dostępność informacji

W budynku, cała identyfikacja graficzna jest dostosowana do osób niewidomych i słabowidzących zgodnie z obowiązującymi normami ISO.

Dostępność informacji

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na dziedzińcu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Po uprzednim zgłoszeniu, w recepcji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego, podczas wcześniej zaplanowanych imprez. Usługa jest dostępna w godzinach pracy instytucji. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących.